Kalibracja mierników – najwyższa jakość usług

Kalibracja mierników – najwyższa jakość usług

Ze względu na charakter usługi, kalibracja mierników musi być wykonywana na najwyższym poziomie. W przeciwnym razie wszelkie działania związane z przeprowadzaniem wzorcowań tracą sens. W momencie opuszczania naszego laboratorium, stan techniczny wzorcowanego przyrządu podany w jego świadectwie wzorcowania musi być zgodny ze stanem rzeczywistym. Z tego powodu, w naszej firmie starannie opracowaliśmy i wdrożyliśmy Procedurę Wzorcowania Przyrządów Pomiarowych (PWFPTP). Każde przeprowadzone przez nas wzorcowanie mierników i testerów jest wykonywana zgodnie z wymaganiami tej procedury. Procedura Wzorcowania Przyrządów Pomiarowych jest przez nas na bieżąco uaktualniania. Dzięki temu zapewniamy najwyższą jakość kalibracji (wzorcowania).

Klient otrzymuje świadectwo wzorcowania, które oprócz niezbędnych informacji opisowych zawiera pełny raport z przeprowadzonych pomiarów. Raport zawiera również oszacowane wartości niepewności rozszerzonych. Formę i treść tego świadectwa opracowaliśmy na podstawie wytycznych Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) przeznaczonych dla laboratoriów akredytowanych. W naszym świadectwie wzorcowania dla każdego pomiaru umieszczamy dodatkowo zakres tolerancji (na ogół jest on specyfikowany przez producenta). Dla wybranych typów, w raporcie będącym integralną częścią wystawianego przez nas świadectwa wzorcowania, zamieszczamy dodatkowe wyniki pomiarowe. Mogą one być w zasadniczy sposób istotne dla bezpieczeństwa, a zdarza się że producent nie specyfikuje dla nich dokładności pomiarowej. Przykładem może być rzeczywista wartość napięcia pomiarowego rezystancji izolacji oraz rzeczywista wartość prądu wyzwalania wyłącznika RCD.

Kalibracja mierników - kalibrator Transmille 3200A

Kalibracja mierników – najwyższa jakość usług, informacje dodatkowe

W miarę naszych możliwości staramy się również zaspokajać nietypowe potrzeby użytkowników. Zależy nam na tym, aby mierniki i testery naszych klientów znajdowały się w jak najlepszym stanie technicznym. Dlatego, standardowo, po wykonaniu kalibracji, niezależnie od jej wyniku, przekazujemy użytkownikowi nieodpłatnie dodatkowe informacje. Dotyczą one ogólnego stanu dostarczonych mierników. Informacje to mogą również również obejmować dodatkowe uwagi i sugestie mogące przyczynić się do poprawy stanu technicznego dostarczonej aparatury pomiarowej.

Mimo posiadanej wiedzy i wieloletniego doświadczenia, zestaw czynności składający się na proces kalibracji mierników podlega stałemu procesowi udoskonalania. Dzięki temu, algorytm kalibracji może być dostosowany do zmieniających się potrzeb i wymagań naszych klientów wraz ze zmianami realiów na rynku pomiarów elektrycznych.

Dodaj komentarz